c++指针和引用异同

说白了c++中的引用就是指针。。至少底层实现是这样。。

一个例子说明。。一下

#include <stdio.h>

int main(int argc , char *argv[])
{
	int a = 9;
	int *b = &a;
	int &c = a;
	++c;
	*b += 2;
	return 0;
}


1:  #include <stdio.h>
2:
3:  int main(int argc , char *argv[])
4:  {
00401010  push    ebp
00401011  mov     ebp,esp
00401013  sub     esp,4Ch
00401016  push    ebx
00401017  push    esi
00401018  push    edi
00401019  lea     edi,[ebp-4Ch]
0040101C  mov     ecx,13h
00401021  mov     eax,0CCCCCCCCh
00401026  rep stos  dword ptr [edi]
5:    int a = 9;
00401028  mov     dword ptr [ebp-4],9
6:    int *b = &a;
0040102F  lea     eax,[ebp-4]
00401032  mov     dword ptr [ebp-8],eax
7:    int &c = a;
00401035  lea     ecx,[ebp-4]
00401038  mov     dword ptr [ebp-0Ch],ecx
8:    ++c;
0040103B  mov     edx,dword ptr [ebp-0Ch]
0040103E  mov     eax,dword ptr [edx]
00401040  add     eax,1
00401043  mov     ecx,dword ptr [ebp-0Ch]
00401046  mov     dword ptr [ecx],eax
9:    *b += 2;
00401048  mov     edx,dword ptr [ebp-8]
0040104B  mov     eax,dword ptr [edx]
0040104D  add     eax,2
00401050  mov     ecx,dword ptr [ebp-8]
00401053  mov     dword ptr [ecx],eax
10:    return 0;
00401055  xor     eax,eax
11:  }
00401057  pop     edi
00401058  pop     esi
00401059  pop     ebx
0040105A  mov     esp,ebp
0040105C  pop     ebp
0040105D  ret

begin
 EAX = 00781798 EBX = 7EFDE000
 ECX = 00000001 EDX = 00781810
 ESI = 00000000 EDI = 00000000
 EIP = 00401010 ESP = 0018FF4C
 EBP = 0018FF88 EFL = 00000212

0018FF25 02 00 00 00 08 00 00 .......
0018FF2C 02 00 00 00 44 2E 42 ....D.B
0018FF33 00 83 00 00 00 03 00 .......
0018FF3A 00 00 44 FF 18 00 A8 ..D....
0018FF41 13 40 00 54 FF 18 00 .@.T...
0018FF48 23 12 40 00 49 11 40 #.@.I.@

end
0018FF25 CC CC CC CC CC CC CC 烫烫烫.
0018FF2C CC CC CC CC CC CC CC 烫烫烫.
0018FF33 CC CC CC CC CC CC CC 烫烫烫.
0018FF3A CC CC 44 FF 18 00 44 烫D...D
0018FF41 FF 18 00 0C 00 00 00 ....... 12  由9---->12
0018FF48 88 FF 18 00 49 11 40 ....I.@
0018FF4F 00 01 00 00 00 98 17 .......
8:        ++c;      引用操作
0040103B   mov         edx,dword ptr [ebp-0Ch]
0040103E   mov         eax,dword ptr [edx]
00401040   add         eax,1
00401043   mov         ecx,dword ptr [ebp-0Ch]
00401046   mov         dword ptr [ecx],eax
9:        *b += 2;  指针操作
00401048   mov         edx,dword ptr [ebp-8]
0040104B   mov         eax,dword ptr [edx]
0040104D   add         eax,2
00401050   mov         ecx,dword ptr [ebp-8]
00401053   mov         dword ptr [ecx],eax

不多说,操作方式基本一样(vc6 debug版本)


引用是不是指针一目了然。。

cpp
您的回应...

相关话题

查看全部

也许你感兴趣

换一批

热门标签

更多