Apache Spark源码走读之15 -- Standalone部署模式下的容错性分析
2014-06-24 来自:小毽子 0 人回应

本文就standalone部署方式下的容错性问题做比较细致的分析,主要回答standalone部署方式下的包含哪些主要节点,当某一类节点出现问题时,系统是如何处理的。组成cluster的不同节点,启动时有没有固定的顺序,为什么是这样的顺序,针对这些问题,本文会做一个详尽的分析。
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494149_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494029_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494092_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494062_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494008_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494009_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494372_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494261_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494063_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494150_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494401_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494064_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494065_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494066_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494151_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493976_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494184_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494402_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494211_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494212_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494093_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494262_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494288_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494152_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494153_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494094_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494185_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494241_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494186_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494322_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494403_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494347_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494154_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494348_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494404_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494087_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494343_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494147_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493948_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493949_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494121_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494006_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494088_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494344_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493974_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494007_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494259_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494260_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494287_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494345_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493975_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494089_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494027_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494148_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493950_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494320_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494239_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494346_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494182_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494090_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494122_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494091_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494123_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494371_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494028_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494321_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494240_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494183_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494209_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494210_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494004_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494060_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494061_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494341_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493946_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494085_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493829_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493947_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493972_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494205_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494235_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494005_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494178_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494143_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494257_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494206_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494179_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494086_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494120_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494144_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494318_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494342_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493973_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494319_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494236_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494207_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493830_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494145_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494258_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494237_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494208_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494180_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494181_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494146_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494238_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494313_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494176_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494057_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493971_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494233_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494117_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494023_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493889_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493890_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494314_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494315_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494002_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494118_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494316_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494024_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494284_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494058_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494203_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494025_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494119_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494255_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494026_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494177_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494317_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494059_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494204_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494256_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494234_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493827_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493828_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493944_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494003_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494285_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493945_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494286_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494175_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494201_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494202_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494227_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493920_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494281_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494311_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494282_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493823_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494083_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493824_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494142_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493825_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493826_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494228_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494252_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494055_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493999_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494056_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494000_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494229_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494253_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494312_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494114_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494230_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494084_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494115_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494231_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494232_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494116_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493970_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494254_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494022_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494001_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494283_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493797_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493967_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493942_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493856_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493819_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494173_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494020_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493916_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493997_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493998_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494198_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493857_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493798_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493799_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494082_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493968_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493917_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493918_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493859_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494199_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494224_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494225_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493969_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493888_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493860_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494021_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494251_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493919_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493943_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493800_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494174_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493820_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494226_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494200_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493821_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493937_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494196_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493966_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493793_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493794_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494019_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493938_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494169_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493885_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493854_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494080_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494141_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494111_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494054_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493855_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494170_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493770_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494171_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494112_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494221_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493939_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494172_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493886_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493818_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494222_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494223_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493887_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493996_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494081_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493940_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493795_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494113_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493941_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493796_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494197_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494077_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494191_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494047_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494078_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493993_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493994_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493995_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493791_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493816_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494192_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493769_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493934_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494110_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493884_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493935_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494139_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493936_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493817_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494048_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494049_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493792_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494050_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494166_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494193_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494051_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493914_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494079_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494194_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494052_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494167_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494053_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494168_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494195_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493915_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494140_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493989_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493990_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494045_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494109_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494162_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493933_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494163_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494076_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493768_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493991_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494046_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494164_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494165_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494018_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493853_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493964_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493992_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493740_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10493965_1.html
club.jd.com/CommunityGroupDetail/10494138_1.html

还没有人回应!

您的回应

你还未登陆,不能回应!登陆