iOS开发UI篇—实现一个简单的手势解锁应用(基本)
2014-06-24 来自:小清新.jar 0 人回应

iOS开发UI篇—实现一个简单的手势解锁应用(基本)一、实现效果实现效果图:二、手势解锁应用分析1.监听手指在view上的移动,首先肯定需要自定义一个view,重写touch began,touch move等方法,当手指移动到圈上时,让其变亮。可以通过button按钮来实现。2.界面搭建背景图片(...
www.230la.net/com/zimijieshi/news/itemid-387430.html
www.230la.net/com/zimijieshi/news/itemid-387432.html
www.230la.net/com/zimijieshi/news/itemid-387431.html
www.230la.net/com/zimijieshi/news/itemid-387425.html
www.230la.net/com/zimijieshi/news/itemid-387424.html
www.230la.net/com/zimijieshi/news/itemid-387410.html
www.230la.net/quote/show-152770.html
www.230la.net/quote/show-152769.html
www.tiebaoba.com/info/54437/
www.tiebaoba.com/info/54438/
www.zhuanyewanjia.com/Trade.24993.Info.html
bbs.houdao.com/apps.php?q=diary&a=detail&did=17763
i.ciwong.com/421036266/blogdetail/1066735
i.ciwong.com/421036266/BlogDetail/1066736
i.ciwong.com/421036266/BlogDetail/1066737
i.ciwong.com/421036266/BlogDetail/1066738
i.ciwong.com/421036266/BlogDetail/1066740

还没有人回应!

您的回应

你还未登陆,不能回应!登陆