jquery 使用html()设置内容后,如何使设置内容后新元素绑定的事件和原事件相同?
2014-06-27 来自:木木 5 人回应

html:

     <div id="1">
<div>
<ul>
<li><button id="button">a</button></li>
<li><span>1</span></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="2">
<ul>
<li></li>
</ul>
</div>

JQ:

$("#button").live("click",function(){
var s = Number($(this).parents("ul").find("span").text());
$(this).parents("ul").find("span").text(s+1);
$("#2 li").html($("#1 li").html());
});

演示地址

点击button后,将会把div#1的<button id="button">a</button>设置到div#2下的li内,同时span内数字+1,如何使div#2内的button点击后功能和div#1的button一样,使得span内数字在原基础上+1?

2014-07-08 来自:刺心
http://tinyurl.com/kd3q2e4
http://tinyurl.com/ku8m3eh
http://tinyurl.com/kcml7bl
http://tinyurl.com/n2s76xg
http://tinyurl.com/kmw5l59
http://tinyurl.com/mr995gq
http://tinyurl.com/k6mja9s
http://tinyurl.com/l4z5znp
http://tinyurl.com/k4vwtwu
http://tinyurl.com/ljwf6e7
http://tinyurl.com/mybcmvf
http://tinyurl.com/kftoju9
http://tinyurl.com/mbku3p3
http://tinyurl.com/lt6kgyl
http://tinyurl.com/mmpo7nn
http://tinyurl.com/k9tmmsg
http://tinyurl.com/lgb6vq3
http://tinyurl.com/l6ymhwf
http://tinyurl.com/myphzxv
http://tinyurl.com/logx47a
http://tinyurl.com/kn6826h
http://tinyurl.com/n4ptxbm
http://tinyurl.com/ljb7uag
http://tinyurl.com/lfypdzl
http://tinyurl.com/l4p7wpx
http://tinyurl.com/l3yljf2
http://tinyurl.com/jvlascp
http://tinyurl.com/ldlq4r2
http://tinyurl.com/m2veco9
http://tinyurl.com/mk3adom
http://tinyurl.com/m8vg9q2
http://tinyurl.com/kngs6ot
http://tinyurl.com/mv84hn9
http://tinyurl.com/mocpugh
http://tinyurl.com/kbgocla
http://tinyurl.com/kqgt599
http://tinyurl.com/mm8ym43
http://tinyurl.com/lfqhd6g
http://tinyurl.com/mb37z5g
http://tinyurl.com/k52hkhy
http://tinyurl.com/m7myozk
http://tinyurl.com/myeudfj
http://tinyurl.com/lo5cwlv
http://tinyurl.com/mpf5ymo
http://tinyurl.com/mgt7y6y
http://tinyurl.com/lysoooo
http://tinyurl.com/k4x5gar
http://tinyurl.com/kash3hj
http://tinyurl.com/kax7dck
http://tinyurl.com/m7xrfet
http://tinyurl.com/mgf263z
http://tinyurl.com/lyejtm8
http://tinyurl.com/kh9nsls
http://tinyurl.com/mdxtcgm
http://tinyurl.com/mpyx6k8
http://tinyurl.com/lr5dv6b
http://tinyurl.com/lka2awj
http://tinyurl.com/kwqmyxd
http://tinyurl.com/lgvz2xq
http://tinyurl.com/m9mc3ht
http://tinyurl.com/ko7oxgn
http://tinyurl.com/kqqk3vk
http://tinyurl.com/mmhpkqe
http://tinyurl.com/lhqrp5p
http://tinyurl.com/mhdxdtk
http://tinyurl.com/mv3nla4
http://tinyurl.com/kvvcase
http://tinyurl.com/mrmhrn8
http://tinyurl.com/lkqsnn5
http://tinyurl.com/m8cuzae
http://tinyurl.com/ktql2gx
http://tinyurl.com/k97j7so
http://tinyurl.com/n68gqob
http://tinyurl.com/k42rxvu
http://tinyurl.com/khqh8ce
http://tinyurl.com/kolssj6
http://tinyurl.com/l2qmwhq
http://tinyurl.com/mryazjh
http://tinyurl.com/mmosyrm
http://tinyurl.com/knjgocw
http://tinyurl.com/lct4wa6
http://tinyurl.com/lof3vb9
http://tinyurl.com/m3f7pes
http://tinyurl.com/kb5826u
http://tinyurl.com/l85hkfs
http://tinyurl.com/mqk5nhy
http://tinyurl.com/luf5sd2
http://tinyurl.com/kcxhpbt
http://tinyurl.com/meumxvr
http://tinyurl.com/m4l4k56
http://tinyurl.com/m2uz6s8
http://tinyurl.com/m9ptr2x
http://tinyurl.com/lbuazl3
http://tinyurl.com/lzpm5rs
http://tinyurl.com/l7ksyt8
http://tinyurl.com/kgkkdm3
http://tinyurl.com/keuyxc5
http://tinyurl.com/mobtokg
http://tinyurl.com/mkunvxk
http://tinyurl.com/mxbm3db
http://tinyurl.com/k5tv4pw
http://tinyurl.com/mplb9rv
http://tinyurl.com/k4rjxjp
http://tinyurl.com/mge6x7h
http://tinyurl.com/lw99w74
http://tinyurl.com/mdxx6kl
http://tinyurl.com/kfz89ft
http://tinyurl.com/m4e263v
http://tinyurl.com/kc9cz56
http://tinyurl.com/kj4o5bv
http://tinyurl.com/l39k6cb
http://tinyurl.com/krnm5sl
http://tinyurl.com/mua69u7
http://tinyurl.com/mtetjp8
http://tinyurl.com/kszvtxk
http://tinyurl.com/lcnruyx
http://tinyurl.com/k6nfg5t
http://tinyurl.com/ka4l9pp
http://tinyurl.com/kf9dgmj
http://tinyurl.com/lgj5znc
http://tinyurl.com/msqmalh
http://tinyurl.com/ktlbx6r
http://tinyurl.com/ke7ycgc
http://tinyurl.com/m6hy2oa
http://tinyurl.com/l7q545e
http://tinyurl.com/lelgoc6
http://tinyurl.com/kybks7r
http://tinyurl.com/klumms3
http://tinyurl.com/mxgw5mh
http://tinyurl.com/ljq8v9x
http://tinyurl.com/mc2v4nk
http://tinyurl.com/kvq28j8
http://tinyurl.com/n87uwrj
http://tinyurl.com/l4q45ly
http://tinyurl.com/mlh5sc9
http://tinyurl.com/kthq9mn
http://tinyurl.com/m2wazka
http://tinyurl.com/n7n8e7w
http://tinyurl.com/kgmcpe5
http://tinyurl.com/l2hs6og
http://tinyurl.com/k7m9trw
http://tinyurl.com/lcd7pfl
http://tinyurl.com/l83p8nq
http://tinyurl.com/knvt7nd
http://tinyurl.com/k8hjjwv
http://tinyurl.com/ld8hfkk
http://tinyurl.com/mf6gqp4
http://tinyurl.com/lo695hw
http://tinyurl.com/l8owhrh
http://tinyurl.com/kvff4xt
http://tinyurl.com/kr5wk9y
http://tinyurl.com/kkalx29
http://tinyurl.com/l4fhy2m
http://tinyurl.com/mckkna7
http://tinyurl.com/mhpcu7y
http://tinyurl.com/l9k97wg
http://tinyurl.com/lu6b2jp
http://tinyurl.com/n5beora
http://tinyurl.com/n36nget
http://tinyurl.com/mz6hp9h
http://tinyurl.com/kjy6err
http://tinyurl.com/msg2635
http://tinyurl.com/kwq7ezt
http://tinyurl.com/kflbdzg
http://tinyurl.com/n5quc7b
http://tinyurl.com/mgh94a4
http://tinyurl.com/khbuqse
http://tinyurl.com/ll7zwb4
http://tinyurl.com/k2put9v
http://tinyurl.com/lmv5cl2
http://tinyurl.com/kvuuodu
http://tinyurl.com/lkqe48l
http://tinyurl.com/n3m63ru
http://tinyurl.com/k8brv98
http://tinyurl.com/kpgnw9l
http://tinyurl.com/k5ztdq3
http://tinyurl.com/la9r9dp
http://tinyurl.com/mufypot
http://tinyurl.com/koebs3e
http://tinyurl.com/m5jhecp
http://tinyurl.com/mvabfts
http://tinyurl.com/kw5x5f5
http://tinyurl.com/llxgz9t
http://tinyurl.com/kjnog93
http://tinyurl.com/kezw9c9
http://tinyurl.com/moxsxkk
http://tinyurl.com/nyacee8
http://tinyurl.com/m2jgfsc
http://tinyurl.com/nxf2o99
http://tinyurl.com/l9smeb9
http://tinyurl.com/m7o8mp6
http://tinyurl.com/kcanafo
http://tinyurl.com/n5uf2of
http://tinyurl.com/mku9bj3
http://tinyurl.com/lrpaewh
http://tinyurl.com/mwg8ak6
http://tinyurl.com/lfp6ksv
http://tinyurl.com/koovwlq
http://tinyurl.com/m9baczx
http://tinyurl.com/kpk8mqp
http://tinyurl.com/n2nbn5r
http://tinyurl.com/kmra5ak
http://tinyurl.com/mnn7t28
http://tinyurl.com/lemrgmo
http://tinyurl.com/knmjsfj
http://tinyurl.com/lqmvaqa
http://tinyurl.com/lxhwe6o
http://tinyurl.com/k9hopwj
http://tinyurl.com/mh9y3uw
http://tinyurl.com/mkn6uhs
http://tinyurl.com/mdrsab3
http://tinyurl.com/mu4el6h
http://tinyurl.com/lf3wbp7
http://tinyurl.com/kuw3aor
http://tinyurl.com/mb8w6t6
http://tinyurl.com/mlzgkmr
http://tinyurl.com/kpwl646
http://tinyurl.com/oxo8xsu
http://tinyurl.com/nksrgkc
http://tinyurl.com/nc2r22e
http://tinyurl.com/qx3lpbs
http://tinyurl.com/ou3aay4
http://tinyurl.com/kuuavwp
http://tinyurl.com/lw73yxz
http://tinyurl.com/m4bs7uc
http://tinyurl.com/pw8c26t
http://tinyurl.com/ocdone4
http://tinyurl.com/op957mm
http://tinyurl.com/l2hdk9w
http://tinyurl.com/nudjuq5
http://tinyurl.com/nlrlu9f
http://tinyurl.com/nq44eya
http://tinyurl.com/mxr4nqc
http://tinyurl.com/mzk8xug
http://tinyurl.com/k95c9m5
http://tinyurl.com/pjul3hv
http://tinyurl.com/qeq6def
http://tinyurl.com/ldhqrse
http://tinyurl.com/lsw3fzt
http://tinyurl.com/pqegdaa
http://tinyurl.com/kz83mte
http://tinyurl.com/ngzfqwg
http://tinyurl.com/kmvoynp
http://tinyurl.com/m38jus4
http://tinyurl.com/kavk7k6
http://tinyurl.com/lvw4e39
http://tinyurl.com/o3uf7zh
http://tinyurl.com/oxg9dvl
http://tinyurl.com/obl3hu8
http://tinyurl.com/k3xtg77
http://tinyurl.com/ljov5vf
http://tinyurl.com/ooulu89
http://tinyurl.com/qfh2769
http://tinyurl.com/nyb8ka9
http://tinyurl.com/ntvztrl
http://tinyurl.com/osmesdh
http://tinyurl.com/lcqys7j
http://tinyurl.com/k5uco7g
http://tinyurl.com/kn28p7t
http://tinyurl.com/pamjlyg
http://tinyurl.com/o6qvfzq
http://tinyurl.com/mxq8hub
http://tinyurl.com/kczludx
http://tinyurl.com/neobn5e
http://tinyurl.com/onop2hv
http://tinyurl.com/ltnsf6o
http://tinyurl.com/ofjvu3o
http://tinyurl.com/nqfkofn
http://tinyurl.com/kksp53d
http://tinyurl.com/lbswqaz
http://tinyurl.com/qdl5ok5
http://tinyurl.com/qb29l58
http://tinyurl.com/nvrfcdp
http://tinyurl.com/kdc68pu
http://tinyurl.com/nrhwslu
http://tinyurl.com/nr3sxje
http://tinyurl.com/lw7w6tj
http://tinyurl.com/m7qu7d9
http://tinyurl.com/l6rp9us
http://tinyurl.com/lnwlav8
http://tinyurl.com/nvnultl
http://tinyurl.com/nxsbdfo
http://tinyurl.com/kd8lz8q
http://tinyurl.com/pb5grty
http://tinyurl.com/l6dkesc
http://tinyurl.com/ollq5uj
http://tinyurl.com/o2qaok8
http://tinyurl.com/oo7m9cg
http://tinyurl.com/neca4ul
http://tinyurl.com/lbpqxt2
http://tinyurl.com/knbeg3r
http://tinyurl.com/kl6n7od
http://tinyurl.com/lpul3c2
http://tinyurl.com/nbc96d8
http://tinyurl.com/okcmzpp
http://tinyurl.com/kxdzw2t
http://tinyurl.com/opacblb
http://tinyurl.com/pxtac5y
http://tinyurl.com/jw44dse
http://tinyurl.com/mm9nch9
http://tinyurl.com/nnypsvf
http://tinyurl.com/ohn8oqo
http://tinyurl.com/mgrby23
http://tinyurl.com/p64k9zw
http://tinyurl.com/mar94xa
http://tinyurl.com/ocwlcwd
http://tinyurl.com/pzzsvpy
http://tinyurl.com/kyvsa3l
http://tinyurl.com/oj5xcac
http://tinyurl.com/l4w6pec
http://tinyurl.com/ku8zf2l
http://tinyurl.com/njwwzmx
http://tinyurl.com/llmuvc9
http://tinyurl.com/mqdsqwv
http://tinyurl.com/ml93k34
http://tinyurl.com/pmce8mb
http://tinyurl.com/mr2333m
http://tinyurl.com/k6fd7to
http://tinyurl.com/pscg5o4
http://tinyurl.com/mrucq8l
http://tinyurl.com/mypdtm2
http://tinyurl.com/lap68eu
http://tinyurl.com/on7dfxw
http://tinyurl.com/kppxh9z
http://tinyurl.com/k5gzr7l
http://tinyurl.com/k22dxkp
http://tinyurl.com/l3c52lz
http://tinyurl.com/lm7kgvt
http://tinyurl.com/oy8cbm4
http://tinyurl.com/n2vl85o
http://tinyurl.com/qg954tp
http://tinyurl.com/paynaxd
http://tinyurl.com/m2a3f8m
http://tinyurl.com/kwqzclh
http://tinyurl.com/kmhxvrt
http://tinyurl.com/lf7sxbw
http://tinyurl.com/nr8js27
http://tinyurl.com/ou8vacv
http://tinyurl.com/qyzoav4
http://tinyurl.com/owdmzpc
http://tinyurl.com/msoqahj
http://tinyurl.com/plg8clb
http://tinyurl.com/papj3p7
http://tinyurl.com/njat3m8
http://tinyurl.com/ns7e8oa
http://tinyurl.com/lmkt65b
http://tinyurl.com/owh799g
http://tinyurl.com/l9pfltq
http://tinyurl.com/q6jvrar
http://tinyurl.com/luwopkq
http://tinyurl.com/kxhwsgy
http://tinyurl.com/ogxzhcr
http://tinyurl.com/mo4nm7c
http://tinyurl.com/kowcbpm
http://tinyurl.com/m4dvhp2
http://tinyurl.com/oeteyez
http://tinyurl.com/kz9aqs3
http://tinyurl.com/lx9fjg2
http://tinyurl.com/l8sdjwp
http://tinyurl.com/kr9dme9
http://tinyurl.com/q34xlvt
http://tinyurl.com/olvs2mz
http://tinyurl.com/qdrmusx
http://tinyurl.com/ksbpqkg
http://tinyurl.com/n3vbrns
http://tinyurl.com/ldmzmb7
http://tinyurl.com/nezgd2s
http://tinyurl.com/qao48qg
http://tinyurl.com/ptj96ag
http://tinyurl.com/qxson2b
http://tinyurl.com/lgmjksk
http://tinyurl.com/llk9do6
http://tinyurl.com/owq222q
http://tinyurl.com/qz7n53w
http://tinyurl.com/ohd36mt
http://tinyurl.com/qz9xueh
http://tinyurl.com/mv35dgo
http://tinyurl.com/nghfwoj
http://tinyurl.com/ocmfrsz
http://tinyurl.com/mdh4hds
http://tinyurl.com/qhrt2cy
http://tinyurl.com/k8bo9uc
http://tinyurl.com/n5clspw
http://tinyurl.com/msobo32
http://tinyurl.com/lh5288l
http://tinyurl.com/m9st9po
http://tinyurl.com/nxt3uwt
http://tinyurl.com/kqzwf3w
http://tinyurl.com/o6y6lny
http://tinyurl.com/ncf2uxw
http://tinyurl.com/pzfprme
http://tinyurl.com/p52mor9
http://tinyurl.com/m2twwys
http://tinyurl.com/q3qznd5
http://tinyurl.com/pv7llds
http://tinyurl.com/nwuky44
http://tinyurl.com/po57k5s
http://tinyurl.com/kl3k3lq
http://tinyurl.com/q5a2mls
http://tinyurl.com/ot9ma9b
http://tinyurl.com/q9jz6dn
http://tinyurl.com/qdxoxxj
http://tinyurl.com/ntsqnrm
http://tinyurl.com/puooeja
http://tinyurl.com/pny347j
http://tinyurl.com/k2deokl
http://tinyurl.com/o9a2dxo
http://tinyurl.com/qzov492
http://tinyurl.com/p2t64mq
http://tinyurl.com/pet9vqc
http://tinyurl.com/ooh9jmv
http://tinyurl.com/mw79tfx
http://tinyurl.com/q4r5fra
http://tinyurl.com/ltl396p
http://tinyurl.com/qemzyzf
http://tinyurl.com/pf3ccrk
http://tinyurl.com/q63kyyp
http://tinyurl.com/ncrfdbd
http://tinyurl.com/owwmtmh
http://tinyurl.com/pcs3dv2
http://tinyurl.com/oy8qv3l
http://tinyurl.com/nd8k8dt
http://tinyurl.com/ny8geaa
http://tinyurl.com/pnzpmr6
http://tinyurl.com/qg9job9
http://tinyurl.com/pp9c344
http://tinyurl.com/nu6dsdy
http://tinyurl.com/oxkjlwu
http://tinyurl.com/kvett7g
http://tinyurl.com/ljxvnrp
http://tinyurl.com/mok69kd
http://tinyurl.com/p5pmcn2
http://tinyurl.com/oyyoh2d
http://tinyurl.com/m7y5dhh
http://tinyurl.com/pkbma8z
http://tinyurl.com/oafw7o2
http://tinyurl.com/qd54tdo
http://tinyurl.com/p6nkkg4
http://tinyurl.com/oz992nt
http://tinyurl.com/oes394x
http://tinyurl.com/nzn3exy
http://tinyurl.com/qc9s68p
http://tinyurl.com/oawpkel
http://tinyurl.com/pqshkxu
http://tinyurl.com/nj4892h
http://tinyurl.com/ohlyqk5
http://tinyurl.com/q9vygs3
http://tinyurl.com/nzyt4ta
http://tinyurl.com/ph77fbx
http://tinyurl.com/opbn3vt
http://tinyurl.com/pn79ccq
http://tinyurl.com/q92oqn4
http://tinyurl.com/pvq7ctg
http://tinyurl.com/q6vxzan
http://tinyurl.com/pruto74
http://tinyurl.com/pr2ky25
http://tinyurl.com/p9uoxyp
http://tinyurl.com/nmpggnl
http://tinyurl.com/oam5ft9
http://tinyurl.com/nqh9est
http://tinyurl.com/occot67
http://tinyurl.com/obhf6y8
http://tinyurl.com/p9dyef5
http://tinyurl.com/o6cmw4e
http://tinyurl.com/o9qspoa
http://tinyurl.com/q5zy9j4
http://tinyurl.com/o47vnpx
http://tinyurl.com/oorxzc9
http://tinyurl.com/oehg4zl
http://tinyurl.com/ozqvlag
http://tinyurl.com/nrqox3b
http://tinyurl.com/pw3rhes
http://tinyurl.com/pc5wvva
http://tinyurl.com/osy3uuu
http://tinyurl.com/phap5s4
http://tinyurl.com/no5fpf7
http://tinyurl.com/ostdl2t
http://tinyurl.com/oukxycr
http://tinyurl.com/kxwjaxy
http://tinyurl.com/qc6afol
http://tinyurl.com/q7trvwq
http://tinyurl.com/nvew7of
http://tinyurl.com/p35u3c4
http://tinyurl.com/omf6svk
http://tinyurl.com/pf6xufn
http://tinyurl.com/pwatvg3
http://tinyurl.com/ohaemyq
http://tinyurl.com/oob3bho
http://tinyurl.com/nvk9axl
http://tinyurl.com/q4kw7m3
http://tinyurl.com/pqg53ng
http://tinyurl.com/lbst4vm
http://tinyurl.com/pgkphwb
http://tinyurl.com/oa689yo
http://tinyurl.com/pc47k68
http://tinyurl.com/qgs5fqu
http://tinyurl.com/oq8p5su
http://tinyurl.com/o28hhlp
http://tinyurl.com/nuw2xtu
http://tinyurl.com/of3vyua
http://tinyurl.com/nzvv6qb
http://tinyurl.com/onmt2ex
http://tinyurl.com/o4d8qy6
http://tinyurl.com/p5nxsyw
http://tinyurl.com/mzvknxx
http://tinyurl.com/o9zxwvx
http://tinyurl.com/ou42rz9
http://tinyurl.com/nxhkkzg
http://tinyurl.com/q2nadau
http://tinyurl.com/nmr8sfn
http://tinyurl.com/oanurlb
http://tinyurl.com/o6efatg
http://tinyurl.com/pq5hw54
http://tinyurl.com/oej8gan
http://tinyurl.com/plxpp8a
http://tinyurl.com/nhzvvyp
http://tinyurl.com/nlx4oll
http://tinyurl.com/oxx8zp7
http://tinyurl.com/ppa89x5
http://tinyurl.com/kjfm7wv
http://tinyurl.com/p3lra6m
http://tinyurl.com/o4uvbkq
http://tinyurl.com/pvvhf5m
http://tinyurl.com/ptqq6q8
http://tinyurl.com/ojv348p
http://tinyurl.com/oggualt
http://tinyurl.com/nebszg4
http://tinyurl.com/qz84ozg
http://tinyurl.com/n973bja
http://tinyurl.com/owr5hmj
http://tinyurl.com/q4z3da8
http://tinyurl.com/pjhum4t
http://tinyurl.com/nr7uvtv
http://tinyurl.com/nbqlb6g
http://tinyurl.com/pxmf7rz
http://tinyurl.com/lqcx85a
http://tinyurl.com/pfmkxfh
http://tinyurl.com/p2r6g6w
http://tinyurl.com/peraaaz
http://tinyurl.com/nflvwss
http://tinyurl.com/pp3ro46
http://tinyurl.com/oof9v74
http://tinyurl.com/nsaa335
http://tinyurl.com/qxfnajl
http://tinyurl.com/puyhgwp
http://tinyurl.com/ncxnp7o
http://tinyurl.com/odafr8h
http://tinyurl.com/jw4bnj6
http://tinyurl.com/nbjzu58
http://tinyurl.com/nfxonp4
http://tinyurl.com/nvabykz
http://tinyurl.com/nja77gw
http://tinyurl.com/outgnbd
http://tinyurl.com/mp6du8a
http://tinyurl.com/q82que8
http://tinyurl.com/oqulb4u
http://tinyurl.com/ovl8mw8
http://tinyurl.com/pfq4nwl
http://tinyurl.com/qh2tqxe
http://tinyurl.com/qylk59w
http://tinyurl.com/nsku7lh
http://tinyurl.com/og6w28q
http://tinyurl.com/pquvrv8
http://tinyurl.com/n3pct9d
http://tinyurl.com/py74qe5
http://tinyurl.com/qgsrbw6
http://tinyurl.com/qzjdp94
http://tinyurl.com/obne4fn
http://tinyurl.com/moz6l4j
http://tinyurl.com/ku3fmh7
http://tinyurl.com/qh9w7ym
http://tinyurl.com/n4rpxfk
http://tinyurl.com/ogeygay
http://tinyurl.com/ou4onnz
http://tinyurl.com/p6zwec7
http://tinyurl.com/ome3dbr
http://tinyurl.com/qgjwj5t
http://tinyurl.com/nl9ldk7
http://tinyurl.com/q75osh7
http://tinyurl.com/p9a5k3a
http://tinyurl.com/npj3uc2
http://tinyurl.com/nwefhzr
http://tinyurl.com/np4w29j
http://tinyurl.com/neselfv
http://tinyurl.com/l5dzu7k
http://tinyurl.com/ojca32c
http://tinyurl.com/ozhxcud
http://tinyurl.com/q3vlfvj
http://tinyurl.com/q2822ll
http://tinyurl.com/mxg6l5c
http://tinyurl.com/prvzkcd
http://tinyurl.com/nmq5csu
http://tinyurl.com/ov8t6lr
http://tinyurl.com/oe4x5le
http://tinyurl.com/ow45tqq
http://tinyurl.com/mwvrjc3
http://tinyurl.com/od8nfgf
http://tinyurl.com/pfru2on
http://tinyurl.com/nzd55jv
http://tinyurl.com/pan4srt
http://tinyurl.com/jwutyw3
http://tinyurl.com/q9exrdp
http://tinyurl.com/o4yz5ty
http://tinyurl.com/q4uftkm
http://tinyurl.com/pephvzg
http://tinyurl.com/ogtvn4j
http://tinyurl.com/lasv8mq
http://tinyurl.com/nmydd82
http://tinyurl.com/omfsp3t
http://tinyurl.com/njz5re8
http://tinyurl.com/na3v3pj
http://tinyurl.com/pg4lyey
http://tinyurl.com/oon8z4d
http://tinyurl.com/os4ebo9
http://tinyurl.com/k7h3fum
http://tinyurl.com/obrsxss
http://tinyurl.com/pbexmjn
http://tinyurl.com/o5knmpr
http://tinyurl.com/lwkxp4c
http://tinyurl.com/ozg47yc
http://tinyurl.com/p2lx8yp
http://tinyurl.com/nppa5h9
http://tinyurl.com/nmb4bud
http://tinyurl.com/p5ly6j5
http://tinyurl.com/oekqzcx
http://tinyurl.com/pe6w72s
http://tinyurl.com/q7q2vou
http://tinyurl.com/oabbyk5
http://tinyurl.com/ov8xxpq
http://tinyurl.com/kfpebtx
http://tinyurl.com/lm6vkqk
http://tinyurl.com/pqhn5oq
http://tinyurl.com/ptvswbm
http://tinyurl.com/oevdmuc
http://tinyurl.com/o6cfmdm
http://tinyurl.com/plcuvrw
http://tinyurl.com/ogmx37a
http://tinyurl.com/oxqzkec
http://tinyurl.com/phhka5k
http://tinyurl.com/nalkmc6
http://tinyurl.com/pk3gdkh
http://tinyurl.com/p9qvwqt
http://tinyurl.com/ot38pdc
http://tinyurl.com/moq58ys
http://tinyurl.com/pp88khb
http://tinyurl.com/ohoc7dh
http://tinyurl.com/mtnsxue
http://tinyurl.com/l4dsamg
http://tinyurl.com/or5jv26
http://tinyurl.com/ntaxml9
http://tinyurl.com/pbafw2j
http://tinyurl.com/mt9n5rv
http://tinyurl.com/p7f5ad7
http://tinyurl.com/o9jjywa
http://tinyurl.com/q5aozr4
http://tinyurl.com/pr5uesh
http://tinyurl.com/qyy9229
http://tinyurl.com/l34dpfy
http://tinyurl.com/ooatyqw
http://tinyurl.com/nbyx5mk
http://tinyurl.com/nvk2x9t
http://tinyurl.com/otfl8nq
http://tinyurl.com/mwt6yox
http://tinyurl.com/plb5k2u
http://tinyurl.com/nty5trw
http://tinyurl.com/o2thhyo
http://tinyurl.com/pcb2ogo
http://tinyurl.com/olas39j
http://tinyurl.com/prpcc76
http://tinyurl.com/pkuxpxe
http://tinyurl.com/phfrvdz
http://tinyurl.com/ottq3q9
http://tinyurl.com/p6bxrev
http://tinyurl.com/pub8fm3
http://tinyurl.com/ofaq67q
http://tinyurl.com/petvrvl
http://tinyurl.com/orauxbc
http://tinyurl.com/pzb4lzh
http://tinyurl.com/qjktnja
http://tinyurl.com/pzwbum8
http://tinyurl.com/novpr4c
http://tinyurl.com/nvr4eb4
http://tinyurl.com/ph8phca
http://tinyurl.com/o28a7vx
http://tinyurl.com/o4r6bcu
http://tinyurl.com/nuvro65
http://tinyurl.com/olw2cda
http://tinyurl.com/ogra5gg
http://tinyurl.com/p5mqzb7
http://tinyurl.com/osd94hj
http://tinyurl.com/q8n5xlv
http://tinyurl.com/o9hqn78
http://tinyurl.com/o58b6fd
http://tinyurl.com/qxwgna7
http://tinyurl.com/p9w9232
http://tinyurl.com/o6vujpb
http://tinyurl.com/pw8uax9
http://tinyurl.com/q648u7y
http://tinyurl.com/pcxfjvc
http://tinyurl.com/pt5bkvp
http://tinyurl.com/oq5x5ly
http://tinyurl.com/poxjeyv
http://tinyurl.com/ozebs9a
http://tinyurl.com/qe5hc44
http://tinyurl.com/qaobzh8
http://tinyurl.com/nbwrjbn
http://tinyurl.com/npnhqp7
http://tinyurl.com/nwztdvw
http://tinyurl.com/pcekfxs
http://tinyurl.com/pfsq8ko
http://tinyurl.com/pxegku9
http://tinyurl.com/paoyynu
http://tinyurl.com/qzxsxqg
http://tinyurl.com/ms93ddq
http://tinyurl.com/px7e6ty
http://tinyurl.com/q432cbo
http://tinyurl.com/pbc8arl
http://tinyurl.com/ptqzu2g
http://tinyurl.com/pav3fp5
http://tinyurl.com/o8qynjd
http://tinyurl.com/oo7bb9s
http://tinyurl.com/okrgaxh
http://tinyurl.com/pr9xzv4
http://tinyurl.com/otdeah7
http://tinyurl.com/pxmtr92
http://tinyurl.com/p442ksv
http://tinyurl.com/pj47dgu
http://tinyurl.com/og3sv66
http://tinyurl.com/nc87png
http://tinyurl.com/ovb34sd
http://tinyurl.com/njoqmxw
http://tinyurl.com/nvoug4z
http://tinyurl.com/o4owd6b
http://tinyurl.com/odaudny
http://tinyurl.com/q56p8sg
http://tinyurl.com/pgpdo38
http://tinyurl.com/odp28ph
http://tinyurl.com/pplvt5a
http://tinyurl.com/pm7q2ze
http://tinyurl.com/q4m2n8t
http://tinyurl.com/ptvecu5
http://tinyurl.com/qcqssn3
http://tinyurl.com/lh8r8gh
http://tinyurl.com/nds9fga
http://tinyurl.com/q4xse55
http://tinyurl.com/oax9ak9
http://tinyurl.com/m8n6oq5
http://tinyurl.com/qfjrd68
http://tinyurl.com/nhnk45m
http://tinyurl.com/lgrmdey
http://tinyurl.com/q9p2zdl
http://tinyurl.com/pkfeage
http://tinyurl.com/ndjemnx
http://tinyurl.com/okxvvkk
http://tinyurl.com/phtz7yh
http://tinyurl.com/oht7n86
http://tinyurl.com/m5x65cw
http://tinyurl.com/lte84t9
http://tinyurl.com/pakyop9
http://tinyurl.com/om5n7xy
http://tinyurl.com/n2xfnlu
http://tinyurl.com/pt8epyc
http://tinyurl.com/p6vqh45
http://tinyurl.com/oq839nl
http://tinyurl.com/nlh5e2w
http://tinyurl.com/qxhu8q7
http://tinyurl.com/pu3of6b
http://tinyurl.com/npqkurr
http://tinyurl.com/plhqeml
http://tinyurl.com/ll2czdr
http://tinyurl.com/pmr7wu3
http://tinyurl.com/q58hkkz
http://tinyurl.com/p9vrflz
http://tinyurl.com/plvv9p4
http://tinyurl.com/o3ha6nv
http://tinyurl.com/q6eefat
http://tinyurl.com/okwqc9n
http://tinyurl.com/qgnvt4h
http://tinyurl.com/oj96vwp
http://tinyurl.com/nvn54cg
http://tinyurl.com/ns8wapk
http://tinyurl.com/qzez9ef
http://tinyurl.com/qxecz93
http://tinyurl.com/op98tyz
http://tinyurl.com/ols32em
http://tinyurl.com/p9e4uyv
http://tinyurl.com/o6dqeo7
http://tinyurl.com/o9rw8b3
http://tinyurl.com/pce5sjb
http://tinyurl.com/nudnj5y
http://tinyurl.com/nk465bd
http://tinyurl.com/pe4p8t9
http://tinyurl.com/qfehau2
http://tinyurl.com/nv9x9ax
http://tinyurl.com/puebjon
http://tinyurl.com/q49n6vf
http://tinyurl.com/p4nhz7k
http://tinyurl.com/pbzt5ec
http://tinyurl.com/pj2fyos
http://tinyurl.com/pmgksbo
http://tinyurl.com/pqq3c3j
http://tinyurl.com/of6qt95
http://tinyurl.com/q97cwry
http://tinyurl.com/qg2okxq
http://tinyurl.com/onpotps
http://tinyurl.com/nnpecwh
http://tinyurl.com/p972gxn
http://tinyurl.com/pebrmuh
http://tinyurl.com/nf6gcfr
http://tinyurl.com/qj2pzz6
http://tinyurl.com/qbc486f
http://tinyurl.com/pf74d2g
http://tinyurl.com/oducbyn
http://tinyurl.com/ov28c23
http://tinyurl.com/mlny5es
http://tinyurl.com/ox9al99
http://tinyurl.com/oj4q2jk
http://tinyurl.com/nvzo7wb
http://tinyurl.com/qbepprz
http://tinyurl.com/na4cn73
http://tinyurl.com/oawwu5d
http://tinyurl.com/opzwrnt
http://tinyurl.com/k8crph5
http://tinyurl.com/ngbhya4
http://tinyurl.com/qdcek5o
http://tinyurl.com/oruqh4z
http://tinyurl.com/nekulx6
http://tinyurl.com/ofumnxw
http://tinyurl.com/q3v6th2
http://tinyurl.com/ooupzk5
http://tinyurl.com/ptlne7r
http://tinyurl.com/qh7p8s3
http://tinyurl.com/q8lr8bd
http://tinyurl.com/l5k6orb
http://tinyurl.com/nrugxb7
http://tinyurl.com/qz3ywx2
http://tinyurl.com/p87btfj
http://tinyurl.com/n9cknj8
http://tinyurl.com/p53q7e2
http://tinyurl.com/o786wx5
http://tinyurl.com/owwyxh8
http://tinyurl.com/oths6uc
http://tinyurl.com/nuqw8bg
http://tinyurl.com/pg8kbcm
http://tinyurl.com/p9d8o5u
http://tinyurl.com/nfcmkly
http://tinyurl.com/ljlh3q7
http://tinyurl.com/nd7vc8k
http://tinyurl.com/p8w3t3e
http://tinyurl.com/o5vpdpn
http://tinyurl.com/qfdl5yy
http://tinyurl.com/pamn9dc
http://tinyurl.com/qxrl7fz
http://tinyurl.com/ofdx4ec
http://tinyurl.com/nmm62u9
http://tinyurl.com/pptug2j
http://tinyurl.com/njt7ze4
http://tinyurl.com/o5omwof
http://tinyurl.com/neofbha
http://tinyurl.com/nljqvo2
http://tinyurl.com/n3jl7zn
http://tinyurl.com/p7toou7
http://tinyurl.com/ntaf92q
http://tinyurl.com/qjgy7ol
http://tinyurl.com/qx6dvbr
http://tinyurl.com/nr5oxnc
http://tinyurl.com/nkacdgk
http://tinyurl.com/nstaexa
http://tinyurl.com/qepdsua
http://tinyurl.com/qbb82ae
http://tinyurl.com/odtg55m
http://tinyurl.com/o3jvocy
http://tinyurl.com/ocb6r4u
http://tinyurl.com/obfu3wv
http://tinyurl.com/oeu2ujr
http://tinyurl.com/nzp32fs
http://tinyurl.com/phuecuz
http://tinyurl.com/o7kjfaj
http://tinyurl.com/p3pjaez
http://tinyurl.com/nobx4f5
http://tinyurl.com/p9pl7gb
http://tinyurl.com/qg75gdv
http://tinyurl.com/q89epxw
http://tinyurl.com/nt8muao
http://tinyurl.com/ob8rmvn
http://tinyurl.com/oxwa952
http://tinyurl.com/oqn4am5
http://tinyurl.com/qxwv9oo
http://tinyurl.com/ox4xjx3
http://tinyurl.com/nb4wfl8
http://tinyurl.com/ofsub8u
http://tinyurl.com/puy2uz8
http://tinyurl.com/ncx95q7
http://tinyurl.com/plf4uyz
http://tinyurl.com/q6tfg9d
http://tinyurl.com/nd9noxm
http://tinyurl.com/q8kytjb
http://tinyurl.com/nhj67ph
http://tinyurl.com/nj9pl2f
http://tinyurl.com/lgn8hxt
http://tinyurl.com/nqqbhcv
http://tinyurl.com/np2p43x
http://tinyurl.com/o97l53d
http://tinyurl.com/o4hxq92
http://tinyurl.com/nbq6oow
http://tinyurl.com/o9lqx5t
http://tinyurl.com/nolk9xh
http://tinyurl.com/omh6hee
http://tinyurl.com/ohcjq2e
http://tinyurl.com/ox7np2y
http://tinyurl.com/nm2tl3e
http://tinyurl.com/mwq8d67
http://tinyurl.com/om374tp
http://tinyurl.com/pmak2ob
http://tinyurl.com/oq5k7kc
http://tinyurl.com/pb5pvpo
http://tinyurl.com/osabfwq
http://tinyurl.com/nzeldfa
http://tinyurl.com/oga7lt7
http://tinyurl.com/pgonxpy
http://tinyurl.com/qgasmft
http://tinyurl.com/owue4ax
http://tinyurl.com/na6ahgw
http://tinyurl.com/qhgph67
http://tinyurl.com/pvla2st
http://tinyurl.com/pq2dxtj
http://tinyurl.com/pj7ydmr
http://tinyurl.com/pv757qd
http://tinyurl.com/py6smhf
http://tinyurl.com/pp73aok
http://tinyurl.com/q89k7zq
http://tinyurl.com/po4o6zd
http://tinyurl.com/ndrzp53
http://tinyurl.com/pje3ro2
http://tinyurl.com/p3wr7xk
http://tinyurl.com/mdr88bp
http://tinyurl.com/pgs7o95
http://tinyurl.com/njdfr4d
http://tinyurl.com/qjsj6jt
http://tinyurl.com/omj4boa
http://tinyurl.com/nunkxc6
http://tinyurl.com/qhfx5e5
http://tinyurl.com/poo63u2
http://tinyurl.com/nz9bb64
http://tinyurl.com/q7jkjnx
http://tinyurl.com/nc99e4b
http://tinyurl.com/nn7y4yn
http://tinyurl.com/pklqy6f
http://tinyurl.com/q4qm26s
http://tinyurl.com/qdqouqy
http://tinyurl.com/poh3msr
http://tinyurl.com/nrulfty
http://tinyurl.com/p9v3pab
http://tinyurl.com/q9h9ey6
http://tinyurl.com/o78cehw
http://tinyurl.com/ommm28e
http://tinyurl.com/qe4c2bd
http://tinyurl.com/od8ebjp
http://tinyurl.com/ogmk56l
http://tinyurl.com/nqvr26v
http://tinyurl.com/odmj6m8
http://tinyurl.com/pfkzhqp
http://tinyurl.com/o4tzp4a
http://tinyurl.com/pyyzk89
http://tinyurl.com/pbb3yyu
http://tinyurl.com/olk9v27
http://tinyurl.com/q5bbkqf
http://tinyurl.com/o7yaxgo
http://tinyurl.com/ohdfvvf
http://tinyurl.com/pr96yfv
http://tinyurl.com/od4xf6k
http://tinyurl.com/qj4ncs2
http://tinyurl.com/qdzqasp
http://tinyurl.com/omwdxup
http://tinyurl.com/nqkaopz
http://tinyurl.com/notobfk
http://tinyurl.com/pabcegq
http://tinyurl.com/pu24zw3
http://tinyurl.com/qfukx9e
http://tinyurl.com/nnk9q85
http://tinyurl.com/nryfjsy
http://tinyurl.com/pr23ken
http://tinyurl.com/pgpj6l2
http://tinyurl.com/o6tt43j
http://tinyurl.com/oxyhgtr
http://tinyurl.com/qcujypy
http://tinyurl.com/nn2k7lz
http://tinyurl.com/q2vlpgp
http://tinyurl.com/q4m85qn
http://tinyurl.com/o47fa4z
http://tinyurl.com/nzbwsr7
http://tinyurl.com/p2vb8ne
http://tinyurl.com/nmlfcj2
http://tinyurl.com/oxj72ge
http://tinyurl.com/p2o8rm6
http://tinyurl.com/peoclpp
http://tinyurl.com/oljdp66
http://tinyurl.com/ooajuu9
http://tinyurl.com/mo9vuak
http://tinyurl.com/nsjousq
http://tinyurl.com/om5smhs
http://tinyurl.com/pp674sj
http://tinyurl.com/oe84v4t
http://tinyurl.com/qf42lth
http://tinyurl.com/nh7scsv
http://tinyurl.com/p9hs33t
http://tinyurl.com/psdahe7
http://tinyurl.com/pz3q3kj
http://tinyurl.com/ptmp2lm
http://tinyurl.com/pe8fev7
http://tinyurl.com/pw8l63j
http://tinyurl.com/na8w252
http://tinyurl.com/ols8hwg
http://tinyurl.com/onzrv9e
http://tinyurl.com/oos9ggt
http://tinyurl.com/phj3zxw
http://tinyurl.com/nv95orr
http://tinyurl.com/ore5jvq
http://tinyurl.com/ptc4v3a
http://tinyurl.com/q4v2vkx
http://tinyurl.com/qhqgfsz
http://tinyurl.com/nwpmo3h
http://tinyurl.com/qclo8vo
http://tinyurl.com/oguzp3u
http://tinyurl.com/nukvfo3
http://tinyurl.com/k7t6sbd
http://tinyurl.com/n97un9d
http://tinyurl.com/oy3fylh
http://tinyurl.com/pfmpgxb
http://tinyurl.com/ok5wux3
http://tinyurl.com/p2gor6e
http://tinyurl.com/mtu6okf
http://tinyurl.com/qcqjoqd
http://tinyurl.com/qbo7kk6
http://tinyurl.com/pjsn982
http://tinyurl.com/ok9hkh7
http://tinyurl.com/oqnoclg
http://tinyurl.com/pdegh3q
http://tinyurl.com/nl9qt5y
http://tinyurl.com/q2y5457
http://tinyurl.com/oua78hz
http://tinyurl.com/prollsw
http://tinyurl.com/poafs93
http://tinyurl.com/nc9oxzs
http://tinyurl.com/mk7485g
http://tinyurl.com/qdr6h7z
http://tinyurl.com/p3vgen2
http://tinyurl.com/pdco5bo
http://tinyurl.com/pf3azlm
http://tinyurl.com/qd9gvkv
http://tinyurl.com/oj8us32
http://tinyurl.com/qe4qlpu
http://tinyurl.com/pv9c5ww
http://tinyurl.com/ncd8o2w
http://tinyurl.com/nqp67k7
http://tinyurl.com/ocklluz
http://tinyurl.com/ndtpnbm
http://tinyurl.com/qjgl9nw
http://tinyurl.com/opu7y8j
http://tinyurl.com/n98qt5e
http://tinyurl.com/q2szle5
http://tinyurl.com/oj4gvmu
http://tinyurl.com/pjzwazo
http://tinyurl.com/qblj2w3
http://tinyurl.com/p7puugd
http://tinyurl.com/ovpsyu7
http://tinyurl.com/ojpo7ql
http://tinyurl.com/qelkygg
http://tinyurl.com/pzr7aut
http://tinyurl.com/krpnlhd
http://tinyurl.com/nlcfdq4
http://tinyurl.com/qe3uftt
http://tinyurl.com/o6cl4vg
http://tinyurl.com/n9qgepy
http://tinyurl.com/ooqvo6b
http://tinyurl.com/oxqo2w6
http://tinyurl.com/qbw67hf
http://tinyurl.com/ne2vvgt
http://tinyurl.com/psmjtmy
http://tinyurl.com/pbhnsll
http://tinyurl.com/pjy9ow4
http://tinyurl.com/ojf4389
http://tinyurl.com/nljhrrc
http://tinyurl.com/o8a9w9m
http://tinyurl.com/okadqd8
http://tinyurl.com/p5oocl3
http://tinyurl.com/nwa73ng
http://tinyurl.com/nl5cwot
http://tinyurl.com/q2ubx67
http://tinyurl.com/onfor6r
http://tinyurl.com/pqu84ky
http://tinyurl.com/ncak6et
http://tinyurl.com/novv9m6
http://tinyurl.com/q3wn4ce
http://tinyurl.com/q5n9hmc
http://tinyurl.com/pfwgemm
http://tinyurl.com/p7dze5w
http://tinyurl.com/o6w32a5
http://tinyurl.com/njnlc88
http://tinyurl.com/nvnp6br
http://tinyurl.com/md943al
http://tinyurl.com/q25jxzc
http://tinyurl.com/qjafyzp
http://tinyurl.com/ptjlvj2
http://tinyurl.com/prt2z94
http://tinyurl.com/qb5lt4z
http://tinyurl.com/pdv9trc
http://tinyurl.com/nkqxgef
http://tinyurl.com/or7hpc2
http://tinyurl.com/q738qdv
http://tinyurl.com/oy2zspg
http://tinyurl.com/nf73ef5
http://tinyurl.com/owqerbc
http://tinyurl.com/pgvasbp
http://tinyurl.com/q2qq9m3
http://tinyurl.com/qd3anfo
http://tinyurl.com/oahffje
http://tinyurl.com/nqcjejy
http://tinyurl.com/nomxy93
http://tinyurl.com/q3moswb
http://tinyurl.com/kvuhw5b
http://tinyurl.com/oecq48q
http://tinyurl.com/ocm6nvs
http://tinyurl.com/kr6ukbx
http://tinyurl.com/lggzs87
http://tinyurl.com/k9dra6t
http://tinyurl.com/musqszq
http://tinyurl.com/khwpanj
http://tinyurl.com/n85b9ce
http://tinyurl.com/kus5rw4
http://tinyurl.com/m8yg2yw
http://tinyurl.com/nxpa3j2
http://tinyurl.com/mm6b4hw
http://tinyurl.com/kefyqjj
http://tinyurl.com/lcal2xg
http://tinyurl.com/ly5qvyt
http://tinyurl.com/nxb58gj
http://tinyurl.com/mvkzs6l
http://tinyurl.com/km5n3va
http://tinyurl.com/ld5up5f
http://tinyurl.com/n8u39x9
http://tinyurl.com/k9375lh
http://tinyurl.com/kvcsdzo
http://tinyurl.com/kdcmmdc
http://tinyurl.com/m5mmcla
http://tinyurl.com/l9hmhhb
http://tinyurl.com/l2mauaj
http://tinyurl.com/lqmzzho
http://tinyurl.com/nyrm7p9
http://tinyurl.com/mrwakzh
http://tinyurl.com/ljr6vaw
http://tinyurl.com/ll3lgze
http://tinyurl.com/l7cv94u
http://tinyurl.com/lar42oq
http://tinyurl.com/l887w9t
http://tinyurl.com/m9zxyam
http://tinyurl.com/m63r7nq
http://tinyurl.com/mz3vyrc
http://tinyurl.com/nnx5wo7
http://tinyurl.com/la44etx
http://tinyurl.com/mgzlnqk
http://tinyurl.com/lswjt6b
http://tinyurl.com/n44nzdt
http://tinyurl.com/l4wc7w6
http://tinyurl.com/kqrz4xj
http://tinyurl.com/oloyva3
http://tinyurl.com/lg46buq
http://tinyurl.com/nyzrevw
http://tinyurl.com/kqdd8v3
http://tinyurl.com/mpzojcq
http://tinyurl.com/m393bfj
http://tinyurl.com/lywb9eq
http://tinyurl.com/mr9awmo
http://tinyurl.com/knrh5g6
http://tinyurl.com/mxn78xm
http://tinyurl.com/kjaw7n3
http://tinyurl.com/o92ns2q
http://tinyurl.com/kqkfmwb
http://tinyurl.com/logyvd8
http://tinyurl.com/k4arf24
http://tinyurl.com/n873l4g
http://tinyurl.com/lpbblz7
http://tinyurl.com/lnkp889
http://tinyurl.com/lryvys5
http://tinyurl.com/kcc2tw7
http://tinyurl.com/kfq8nj3
http://tinyurl.com/n4888vx
http://tinyurl.com/jwgmcnm
http://tinyurl.com/kuc8l4j
http://tinyurl.com/q8wr55b
http://tinyurl.com/mxck3fa
http://tinyurl.com/le2wr2g
http://tinyurl.com/kg7dzlj
http://tinyurl.com/mbvj2gd
http://tinyurl.com/l8v7k5m
http://tinyurl.com/l22swvu
http://tinyurl.com/m6qqsjj
http://tinyurl.com/kdlhf6m
http://tinyurl.com/mjm7cs4
http://tinyurl.com/kzq9m3g
http://tinyurl.com/jvsf3jv
http://tinyurl.com/mmyy28q
http://tinyurl.com/nvto4q9
http://tinyurl.com/n7tggj4
http://tinyurl.com/kk9qlc6
http://tinyurl.com/ogttsvl
http://tinyurl.com/lvev944
http://tinyurl.com/mhadnef
http://tinyurl.com/l29vex5
http://tinyurl.com/kx4tlrd
http://tinyurl.com/nqar2qw
http://tinyurl.com/myxrcjy
http://tinyurl.com/mer64kl
http://tinyurl.com/ldhe2js
http://tinyurl.com/mp3nze9
http://tinyurl.com/kv34etd
http://tinyurl.com/mtd6264
http://tinyurl.com/lxmxzba
http://tinyurl.com/m8r47zs
http://tinyurl.com/lvhjqp7
http://tinyurl.com/kllto7o
http://tinyurl.com/lv3evmo
http://tinyurl.com/mgvudx2
http://tinyurl.com/khqj2zc
http://tinyurl.com/kkcf6x9
http://tinyurl.com/mqd53lo
http://tinyurl.com/kygwomv
http://tinyurl.com/mavsfv9
http://tinyurl.com/m4oo4s8
http://tinyurl.com/ke5aru8
http://tinyurl.com/n4atqj3
http://tinyurl.com/lwjvuve
http://tinyurl.com/l7oejja
http://tinyurl.com/k3xgnvl
http://tinyurl.com/knjzzzu
http://tinyurl.com/luy2rgh
http://tinyurl.com/mrtm2ue
http://tinyurl.com/lrtbj43
http://tinyurl.com/k9eng2u
http://tinyurl.com/kotx3qc
http://tinyurl.com/njbyj72
http://tinyurl.com/n9yh5de
http://tinyurl.com/ldkvq3w
http://tinyurl.com/kku4ojt
http://tinyurl.com/nxq69f3
http://tinyurl.com/n7lhtls
http://tinyurl.com/mwutja4
http://tinyurl.com/mhgjvjm
http://tinyurl.com/kwyvszg
http://tinyurl.com/lkuf8d7
http://tinyurl.com/nslojbk
http://tinyurl.com/knu5n49
http://tinyurl.com/km6j9rb
http://tinyurl.com/oasvqxr
http://tinyurl.com/kxz5bxs
http://tinyurl.com/lyrudyl
http://tinyurl.com/m6zs8ma
http://tinyurl.com/mr4u39j
http://tinyurl.com/l7rwa3e
http://tinyurl.com/l3wlle2
http://tinyurl.com/lpex66a
http://tinyurl.com/mdx2xqj
http://tinyurl.com/lgs25mk
http://tinyurl.com/lk97w9g
http://tinyurl.com/kwsg6vd
http://tinyurl.com/mwxrhd3
http://tinyurl.com/krnoxyj
http://tinyurl.com/lyj2k8b
http://tinyurl.com/ko9z6en
http://tinyurl.com/leeg4gt
http://tinyurl.com/lvjc5h9
http://tinyurl.com/moa67yc
http://tinyurl.com/m75a6xw
http://tinyurl.com/mtxqzsn
http://tinyurl.com/mwewcfj
http://tinyurl.com/kee5knz
http://tinyurl.com/o2farqa
http://tinyurl.com/kke7hpb
http://tinyurl.com/kunovzw
http://tinyurl.com/n75kmra
http://tinyurl.com/l9nspmz
http://tinyurl.com/msqo4rf
http://tinyurl.com/l7q6vbc
http://tinyurl.com/mjcge5q
http://tinyurl.com/kybmmdp
http://tinyurl.com/kpbuaku
http://tinyurl.com/m8lr59m
http://tinyurl.com/lmqbnwb
http://tinyurl.com/nsrylkq
http://tinyurl.com/lpc7re8
http://tinyurl.com/n7cn3sz
http://tinyurl.com/kmbtc3h
http://tinyurl.com/lk7fkhe
http://tinyurl.com/ldmo4ty
http://tinyurl.com/mbzad9v
http://tinyurl.com/kkvu3bv
http://tinyurl.com/mk48dql
http://tinyurl.com/jwhzzjn
http://tinyurl.com/mmn4h8z
http://tinyurl.com/mj8vnlm
http://tinyurl.com/kevs6a5
http://tinyurl.com/modnuzg
http://tinyurl.com/kzdxwuy
http://tinyurl.com/mrrto5c
http://tinyurl.com/lkw7k59
http://tinyurl.com/kjmfz4g
http://tinyurl.com/kg89ohk
http://tinyurl.com/l3rbj4t
http://tinyurl.com/phjaroo
http://tinyurl.com/mtwkwhq
http://tinyurl.com/k3ct792
http://tinyurl.com/mqzf5uu
http://tinyurl.com/kpmhf69
http://tinyurl.com/ny2y28d
http://tinyurl.com/llket9x
http://tinyurl.com/l7tolsg
http://tinyurl.com/kuk78ys
http://tinyurl.com/lnby9zv
http://tinyurl.com/l2owevm
http://tinyurl.com/l6658zz
http://tinyurl.com/lxk86j8
http://tinyurl.com/knanppk
http://tinyurl.com/mafv93o
http://tinyurl.com/mrkra44
http://tinyurl.com/mggx65h
http://tinyurl.com/m9klzvp
http://tinyurl.com/ko6xfuj
http://tinyurl.com/layfu7u
http://tinyurl.com/n2bfkfs
http://tinyurl.com/mshepjl
http://tinyurl.com/pdz8hbm
http://tinyurl.com/lolqk3v
http://tinyurl.com/kncyz35
http://tinyurl.com/pwrsqog
http://tinyurl.com/ltcdvv9
http://tinyurl.com/khq4g3s
http://tinyurl.com/jwpvovg
http://tinyurl.com/lsh48qa
http://tinyurl.com/kulzxcd
http://tinyurl.com/m5qlmjv
http://tinyurl.com/ksuvk2f
http://tinyurl.com/lu7nm38
http://tinyurl.com/lxxbmq2
http://tinyurl.com/lejbkbz
http://tinyurl.com/kfx5vkn
http://tinyurl.com/m7a5lsl
http://tinyurl.com/l79s52a
http://tinyurl.com/m55edg7
http://tinyurl.com/lmo4ppp
http://tinyurl.com/kzx6u53
http://tinyurl.com/kreekqp
http://tinyurl.com/k3e6wjk
http://tinyurl.com/kynkj9m
http://tinyurl.com/kfeaqn6
http://tinyurl.com/mlfxobl
http://tinyurl.com/n9y2zvu
http://tinyurl.com/meu98n8
http://tinyurl.com/k2y7nsy
http://tinyurl.com/mbg3f3c
http://tinyurl.com/k75wuos
http://tinyurl.com/lwfwkwq
http://tinyurl.com/ls6h47v
http://tinyurl.com/lvkmurr
http://tinyurl.com/m3pf4ol
http://tinyurl.com/lqfunvx
http://tinyurl.com/kp65lu7
http://tinyurl.com/mt24b68
http://tinyurl.com/kttqxoz
http://tinyurl.com/lv6z2pb
http://tinyurl.com/mupnog6
http://tinyurl.com/n4l2bmv
http://tinyurl.com/ny6tz32
http://tinyurl.com/n82859r
http://tinyurl.com/lsklwae
http://tinyurl.com/mjktkhj
http://tinyurl.com/okgrb97
http://tinyurl.com/lkynvqo
http://tinyurl.com/kk8ftyl
http://tinyurl.com/odeday7
http://tinyurl.com/pho6ajd
http://tinyurl.com/kkmko44
http://tinyurl.com/lnmw6es
http://tinyurl.com/me79krf
http://tinyurl.com/ll2ao7t
http://tinyurl.com/k6yseqj
http://tinyurl.com/k2kml6n
http://tinyurl.com/ltl8ooj
http://tinyurl.com/nyc6kc8
http://tinyurl.com/llukecs
http://tinyurl.com/m62gfd8
http://tinyurl.com/n7c8hey
http://tinyurl.com/l325x2h
http://tinyurl.com/kzu8w24
http://tinyurl.com/my8bdyq
http://tinyurl.com/lnvqw85
http://tinyurl.com/ke33tnm
http://tinyurl.com/koclaha
http://tinyurl.com/lkvqxnp
http://tinyurl.com/lam8ju4
http://tinyurl.com/kxqzhcl
http://tinyurl.com/ma8e8kw
http://tinyurl.com/lwvtrrb
http://tinyurl.com/krcm9yn
http://tinyurl.com/kkhalrv
http://tinyurl.com/l4m6msb
http://tinyurl.com/k8h6roc
http://tinyurl.com/kwhefvh
http://tinyurl.com/ms8jwqb
http://tinyurl.com/lrk26t9
http://tinyurl.com/kgxpoys
http://tinyurl.com/katxh5y
http://tinyurl.com/kdetkjv
http://tinyurl.com/lbaftxs
http://tinyurl.com/lgf82um
http://tinyurl.com/mxk43v2
http://tinyurl.com/mfk8tjy
http://tinyurl.com/loky8bt
http://tinyurl.com/ksfyd7u
http://tinyurl.com/mvyzh9g
http://tinyurl.com/kba5c7h
http://tinyurl.com/lmy54tw
http://tinyurl.com/k7xmsfm
http://tinyurl.com/k3jhysq
http://tinyurl.com/mdycq44
http://tinyurl.com/m9msh5b
http://tinyurl.com/q5emyjr
http://tinyurl.com/nvwr8st
http://tinyurl.com/l7vvk22
http://tinyurl.com/mjz82tg
http://tinyurl.com/lnd87ph
http://tinyurl.com/ohxxxy8
http://tinyurl.com/k5jrds2
http://tinyurl.com/ksopbu8
http://tinyurl.com/kltdong
http://tinyurl.com/kqky3hr
http://tinyurl.com/kjomgb2
http://tinyurl.com/pogtd52
http://tinyurl.com/kkjw6gy
http://tinyurl.com/kutgk9m
http://tinyurl.com/p4q48mp
http://tinyurl.com/lbuqw8z
http://tinyurl.com/m22ouao
http://tinyurl.com/kubryn2
http://tinyurl.com/nt3bxsk
http://tinyurl.com/ojmdrx9
http://tinyurl.com/ny7pnw3
http://tinyurl.com/p83pbph
http://tinyurl.com/mssv3yy
http://tinyurl.com/kfwtz5r
http://tinyurl.com/qf6gtqs
http://tinyurl.com/mgxhzpg
http://tinyurl.com/mmst5w8
http://tinyurl.com/lb9jn4r
http://tinyurl.com/mcjbp5k
http://tinyurl.com/kf4jsxs
http://tinyurl.com/n5a5qmn
http://tinyurl.com/ml59pma
http://tinyurl.com/kpe48rg
http://tinyurl.com/pxk6ffy
http://tinyurl.com/mx532wz
http://tinyurl.com/k3zkswp
http://tinyurl.com/k8nd2tj
http://tinyurl.com/metd2r7
http://tinyurl.com/mloonxw
http://tinyurl.com/luohyqr
http://tinyurl.com/ltxulgt
http://tinyurl.com/kv5bd2w
http://tinyurl.com/m8tb5pe
http://tinyurl.com/nyk579h
http://tinyurl.com/npkcsgm
http://tinyurl.com/ks5aezj
http://tinyurl.com/k452qbe
http://tinyurl.com/jwsk9jj
http://tinyurl.com/mny688e
http://tinyurl.com/knsruqo
http://tinyurl.com/l2svoua
http://tinyurl.com/ld5g5nv
http://tinyurl.com/msr5o8w
http://tinyurl.com/lo37sla
http://tinyurl.com/k92pj7x
http://tinyurl.com/lmclfbc
http://tinyurl.com/mk87np9
http://tinyurl.com/jwlhszb
http://tinyurl.com/lemx4wl
http://tinyurl.com/mq89kr2
http://tinyurl.com/klv63fz
http://tinyurl.com/kpqgp4u
http://tinyurl.com/my97zur
http://tinyurl.com/ktz9na5
http://tinyurl.com/kxd9s66
http://tinyurl.com/lt4fcyx
http://tinyurl.com/lfdp4kg
http://tinyurl.com/mfs7gga
http://tinyurl.com/kk4ywlg
http://tinyurl.com/nxx3hgn
http://tinyurl.com/kew9pom
http://tinyurl.com/oueself
http://tinyurl.com/kjmu4jx
http://tinyurl.com/mwzvme7
http://tinyurl.com/ks8s52n
http://tinyurl.com/pof4ydx
http://tinyurl.com/mezpv8s
http://tinyurl.com/l3knoz5
http://tinyurl.com/kxkc97e
http://tinyurl.com/kattny2
http://tinyurl.com/py33m9j
http://tinyurl.com/kzkzxcq
http://tinyurl.com/l66jsx2
http://tinyurl.com/n8q3wyl
http://tinyurl.com/mc6w8s6
http://tinyurl.com/kc6b88h
http://tinyurl.com/lwbtmm9
http://tinyurl.com/md2ju2q
http://tinyurl.com/ngh37gx
http://tinyurl.com/l4gbcpp
http://tinyurl.com/n5c93hd
http://tinyurl.com/l6s526e
http://tinyurl.com/mzeezxs
http://tinyurl.com/mgns4nu
http://tinyurl.com/lfe32n4
http://tinyurl.com/lle4wou
http://tinyurl.com/k6dmnak
http://tinyurl.com/m5jyxpa
http://tinyurl.com/k8493kz
http://tinyurl.com/mlxalfp
http://tinyurl.com/m3e9pct
http://tinyurl.com/kb4a24v
http://tinyurl.com/lsnlfy5
http://tinyurl.com/lbzpexp
http://tinyurl.com/l2wrdh2
http://tinyurl.com/kpn9wne
http://tinyurl.com/kj5zh2y
http://tinyurl.com/mbfz79w
http://tinyurl.com/lfazc6x
http://tinyurl.com/kajkgzb
http://tinyurl.com/mmkcb8j
http://tinyurl.com/lvk4nye
http://tinyurl.com/l9agf47
http://tinyurl.com/ley3qvz
http://tinyurl.com/mbtn2cf
http://tinyurl.com/kla9pef
http://tinyurl.com/llop4a9
http://tinyurl.com/mhtowe8
http://tinyurl.com/kq7wzay
http://tinyurl.com/kfvf4gd
http://tinyurl.com/mgrcs8y
http://tinyurl.com/kvcop6s
http://tinyurl.com/mrz2445
http://tinyurl.com/mbdpshu
http://tinyurl.com/mpwpq3d
http://tinyurl.com/mpzkvxu
http://tinyurl.com/kkd7nhe
http://tinyurl.com/kxfd5xt
http://tinyurl.com/m56lhet
http://tinyurl.com/kegngwp
http://tinyurl.com/kfj2l5w
http://tinyurl.com/keqefm3
http://tinyurl.com/n8d67ur
http://tinyurl.com/mzmd4v4
http://tinyurl.com/ny3mplj
http://tinyurl.com/mjhms33
http://tinyurl.com/ld35j5g
http://tinyurl.com/kmo5722
http://tinyurl.com/kbjb33f
http://tinyurl.com/kg9veuq
http://tinyurl.com/maahzfm
http://tinyurl.com/mjop94b
http://tinyurl.com/kfelopr
http://tinyurl.com/lbywya6
http://tinyurl.com/ltg9kzy
http://tinyurl.com/msscs7l
http://tinyurl.com/mczqhc7
http://tinyurl.com/lqnb3yt
http://tinyurl.com/lxzc6fa
http://tinyurl.com/l94a6wx
http://tinyurl.com/kdrk2xx
http://tinyurl.com/jwdu6nn
http://tinyurl.com/m5ek4c5
http://tinyurl.com/ms5d7bs
http://tinyurl.com/lsq9wm8
http://tinyurl.com/mb7jkcn
http://tinyurl.com/lfd6tr3
http://tinyurl.com/lqzyxpn
http://tinyurl.com/lmmnc3b
http://tinyurl.com/ma8p6nk
http://tinyurl.com/lcd5v9n
http://tinyurl.com/mjmwuc9
http://tinyurl.com/kwhpey5
http://tinyurl.com/lrkd4vu
http://tinyurl.com/nhbgoov
http://tinyurl.com/m4ykskj
http://tinyurl.com/k8afbpp
http://tinyurl.com/jwacg6j
http://tinyurl.com/l4yabr8
http://tinyurl.com/n4u82zt
http://tinyurl.com/lmyg2wk
http://tinyurl.com/kyt8jlg
http://tinyurl.com/myyju36
http://tinyurl.com/kfl9jcz
http://tinyurl.com/n4394of
http://tinyurl.com/kggj9hh
http://tinyurl.com/k972r89
http://tinyurl.com/k6l6nqc
http://tinyurl.com/n3m49lw
http://tinyurl.com/mvhc2p5
http://tinyurl.com/m7h4ezx
http://tinyurl.com/ms36959
http://tinyurl.com/mzet4fc
http://tinyurl.com/n4abzpn
http://tinyurl.com/mrxr4w2
http://tinyurl.com/mtjn8dw
http://tinyurl.com/l49nz6y
http://tinyurl.com/kw4vb97
http://tinyurl.com/llxeo3v
http://tinyurl.com/lv9w4uj
http://tinyurl.com/lp9u7sq
http://tinyurl.com/mvoegqd
http://tinyurl.com/ld9qdp7
http://tinyurl.com/mlph7z4
http://tinyurl.com/mzbbdv8
http://tinyurl.com/l8flbdp
http://tinyurl.com/nxplyln
http://tinyurl.com/mfpfagb
http://tinyurl.com/k9opcrt
http://tinyurl.com/mv6ov6q
http://tinyurl.com/mrpj4ju
http://tinyurl.com/k5teo5h
http://tinyurl.com/mpkrt7g
http://tinyurl.com/ltfsy3h
http://tinyurl.com/lwuxrnd
http://tinyurl.com/ly64t4h
http://tinyurl.com/kntkfat
http://tinyurl.com/mvktq99
http://tinyurl.com/kbtgl7a
http://tinyurl.com/msrv8q4
http://tinyurl.com/mw942dx
http://tinyurl.com/lfw77o8
http://tinyurl.com/m9zawda
http://tinyurl.com/l9w5amf
http://tinyurl.com/n295xud
http://tinyurl.com/n5sktqf
http://tinyurl.com/k3mv4yy
http://tinyurl.com/md4qs9c
http://tinyurl.com/m8sbbhh
http://tinyurl.com/kszffd5
http://tinyurl.com/kjzcjqw
http://tinyurl.com/n69posv
http://tinyurl.com/ma4ptow
http://tinyurl.com/n8xc55t
http://tinyurl.com/ly4chcf
http://tinyurl.com/mcnmx6t
http://tinyurl.com/mdbt9ak
http://tinyurl.com/m5l7vvt
http://tinyurl.com/kfyrmxt
http://tinyurl.com/ml2hjmb
http://tinyurl.com/lxg588o
http://tinyurl.com/k7pb6ol
http://tinyurl.com/lcg92ca
http://tinyurl.com/kkkoox6
http://tinyurl.com/kuu94qr
http://tinyurl.com/kffwh3c
http://tinyurl.com/melarz2
http://tinyurl.com/m6cwvjo
http://tinyurl.com/jwhxaqa
http://tinyurl.com/kucjj77
http://tinyurl.com/mhhr2zb
http://tinyurl.com/lg82xhz
http://tinyurl.com/l5vhjnu
http://tinyurl.com/k5v72uj
http://tinyurl.com/lam4vz8
http://tinyurl.com/m3cwx2b
http://tinyurl.com/kb2w9rd
http://tinyurl.com/l838s3b
http://tinyurl.com/mjmzaup
http://tinyurl.com/knvcr2v
http://tinyurl.com/k8h36cg
http://tinyurl.com/kplw7ct
http://tinyurl.com/kjert9s
http://tinyurl.com/n668ybr
http://tinyurl.com/lyt4hxa
http://tinyurl.com/kastsq5
http://tinyurl.com/lyxrqsb
http://tinyurl.com/leozy8s
http://tinyurl.com/kyem54g
http://tinyurl.com/k8axpb8
http://tinyurl.com/mxkxfj6
http://tinyurl.com/mmfgsdu
http://tinyurl.com/l95kw9z
http://tinyurl.com/mqowc5p
http://tinyurl.com/mvwd3nm
http://tinyurl.com/k3myv5x
http://tinyurl.com/lwd7ewr
http://tinyurl.com/n38skfh
http://tinyurl.com/m3mmvom
http://tinyurl.com/mdw7cza
http://tinyurl.com/m8daajx
http://tinyurl.com/m38z3m6
http://tinyurl.com/mnrjv9f
http://tinyurl.com/lc8affy
http://tinyurl.com/k6m2tmd
http://tinyurl.com/kyhampj
http://tinyurl.com/lghpw6t
http://tinyurl.com/jvoc59e
http://tinyurl.com/l6tfrgw
http://tinyurl.com/l8k27qu
http://tinyurl.com/kn5olj2
http://tinyurl.com/kb5krfg
http://tinyurl.com/krf75au
http://tinyurl.com/m6ygl5b
http://tinyurl.com/koyyboy
http://tinyurl.com/lrycryp
http://tinyurl.com/l6faweg
http://tinyurl.com/kml22wf
http://tinyurl.com/k76pf9x
http://tinyurl.com/pureqdb
http://tinyurl.com/o4m5dxe
http://tinyurl.com/nh33zd5
http://tinyurl.com/o6coqac
http://tinyurl.com/pww6ypp
http://tinyurl.com/ne32jsp
http://tinyurl.com/pythcak
http://tinyurl.com/o4t7rym
http://tinyurl.com/nnocozm
http://tinyurl.com/oljvwwj
http://tinyurl.com
2014-07-06 来自:9c

使用事件委托吧,足够解决你的问题。
不过使用中碰到了一些问题,还没有解决,不影响使用。

2014-07-05 来自:Alviss
$("#1 button,#2 button").live("click",function(){
var s = $(#1).find("span");
$(s).text($(s).text()+1);
$("#2 li").html($("#1 li").eq(0).html());
});
2014-06-29 来自:朱麦

没有测过,不过应该可以了~

$(document).on('click','button',function(){
var s = Number($(this).parents('ul').find('span').text());
$(this).parents('ul').find('span').text(s+1);
$('#2 li').html($('#1 li:eq(0)').html());
})
2014-06-28 来自:简白的吖。

事件绑定的时候使用 live

您的回应

你还未登陆,不能回应!登陆